НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ - Лечител


 

epa07061056 Portraits of the Nobel prize laureate in medicine or physiology 2018, showing James P. Allison (L) of the MD Anderson Cancer Center, USA, and Tasuku Honjo (R) from the Kyoto University, Japan, are presented at the press conference of the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, 01 October 2018. EPA/FREDRIK SANDBERG SWEDEN OUT

 

https://www.facebook.com/TanctNaSpiralata

http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=3641

(3) Формула 1- билкови продукти | Facebook

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследване на ефекти на методиката „Танцът на спиралата” със спектрален анализ на воден извлек и върху физиологични параметри на растения
(Кръстев, проф. Игнатов и съавтори, 2016)

E-mail of the corresponding author: baho_db@abv.bg

Abstract
„Танцът на спиралата“ e авторска методика от физически упражнения, базирана на древни практики за здраве и дълголетие (Krastev, 2011). Проведено е изследване, при което е приложен „Танцът на спиралата“ върху растения. Танцът се изпълнява в осем посоки, като всяко упражнение влияе върху здравословния статус. Избрани са осем растения, всяко от което расте най-добре в една от осемте посоки. Дефинират се емпирично кръгове „Спирала“ и „Антиспирала“. При „Спирала“ са избрани осем растения, всяко от което расте най-добре в една от осемте посоки. Растенията са разположени по този начин , приет от авторите като емпирично право.
Проведено е изследване със спектрален анализ на течности на капки от водни извлеци от растението „бял равнец“ (Achillea millefolium L) от контролна група, растяща в естествени местообитания и от растения, отглеждани съответно в кръговете „Спирала“ и „Антиспирала“. Приложени са методите Non-equilibrium spectrum (NES) and Differential Non-equilibrium spectrum (DNES) (Antonov. 1990; Ignatov, 1998). Резултатът на пробата от растението Achillea millefolium L от кръга „Спирала“ е увеличаване на средната енергия на водородните връзки между водни молекули. Биофизично това е ефект, който е стимулиращ. Резултатът на пробата от растението Achillea millefolium L от кръга „Антиспирала“ е намаляване на средната енергия на водородните връзки между водни молекули. Биофизично това е ефект, който е релаксиращ. Резултатите са измерени със спектър DNES и са спрямо контролна проба.

1.Introduction
Получени са резултати от изследването на етерично-масления състав на три проби бял равнец, върху които е въздействано със „Спирала” и „Антиспирала”. Изводът, е че етеричното масло от трите проби бял равнец не е еднакво по отношение на количествения и качествения състав на изследваните 83 компоненти. Количеството на хамазулена, в проведеното изследване, в eтеричното масло на бял равнец от контролна проба е 5,41%, от пробата „Спирала“ – 4,32%, а от пробата „Антиспирала“ – 10,25%. Следва изводът, че белият равнец, отглеждан в кръга „Антиспирала“ би трябвало да се очаква да оказва по-силен противовъзпалителен ефект от белия равнец от контролната проба и „Спирала“.
Главният извод на авторите е, че основният принцип в проведеното проучване би могъл да се използва в озеленяването на населените места, за създаване на лечебни паркове, производство на билкови продукти и още много други дейности, свързани с растителния свят, здравето и благоденствието на хората.
Целта на изследването е да се събере информация и да се анализират данните, получени от прилагането на методиката „Танцът на спиралата“, при хора, страдащи от различни заболявания и при растения, засадени по принципите на същата методика. Резултатите са анализирани чрез прилагането на научни методи.
Water also was executing as model system with cactus juice for spectral analyses with methods for spectarl analysis of water – NES and NES (Ignatov, Mosin, 2012). This research was connected for the condotions for origin of life and living matter in hot mineral water. Earlier studies conducted by us have demonstrated the role of water, its structure, the isotopic composition and physical-chemical properties (pH, temperature) on the growth and proliferation of prokaryotes and eukaryotes in water with different isotopic content (Mosin & Ignatov, 2012; Ignatov & Mosin, 2013a; Ignatov & Mosin, 2013b). These factors, the structure and composition of water are of great importance in many biophysical studies. The peculiarities of the chemical structure of the Н2О molecule and weak bonds caused by electrostatic forces and donor-acceptor interaction between hydrogen and oxygen atoms in Н2О molecules create favorable conditions for formation of directed intermolecular hydrogen bonds (О–Н…О) with neighboring Н2О molecules, binding them into complex intermolecular associates which composition represented by general formula (H2O)n, where n can vary from 3 to 50 (Keutsch & Saykally, 2011). The hydrogen bond is a form of association between the electronegative O-atom and a H-atom, covalently bound to another electronegative O-atom, is of vital importance in the chemistry of intermolecular interactions, based on weak electrostatic forces and donor-acceptor interactions with charge-transfer (Pauling, 1960). It results from interaction between electron-deficient H-atom of one Н2О molecule (hydrogen donor) and unshared electron pair of an electronegative O-atom (hydrogen acceptor) on the neighboring Н2О molecule.

2.Methods
При проучването са използвани методите:
2.1. Кръгове „Спирала“ и „Антиспирала“
Кръгове „Спирала“ и „Антиспирала“, построени по методиката „Танцът на спиралата“, в които са засадени растения по ред, описан по-долу.
2.2. Клиничен опит с доброволци
Проведен е клиничен опит с доброволци, страдащи от различни заболявания (неврологични, ставни, гастро-ентероколитни, сърдечо-съдови), престояващи последователно в кръговете с растенията „Антиспирала“ и „Спирала“, в продължение на 6 минути във всеки кръг.
2.3. NES and DNES Spectral Analysis
The device for DNES spectral analysis was made by A. Antonov on an optical principle. For this was used a hermetic camera for evaporation of water drops under stable temperature (+22–24 0С) conditions. The water drops were placed on a water-proof transparent pad, which consists of thin maylar folio and a glass plate. The light was monochromatic with filter for yellow color with wavelength at = 580±7 nm. The device measures the angle of evaporation of water drops from 72.30 to 00. The DNES-spectrum was measured in the range of -0.08– -0.1387 eV or = 8.9–13.8 µm using a specially designed computer program. The main estimation criterion in these studies was the average energy (∆EH…O) of hydrogen O…H-bonds between H2O molecules in water samples and human blood serum. Изследват се капки от: водни извлеци от растения „бял равнец“ (Achillea millefolium L) от контролна група, растяща в естествени местообитания и от растения, отглеждани съответно в кръговете „Спирала“ и „Антиспирала“. Водните извлеци от бял равнец са приготвени по методика на ландшафтен архитект Пенков. Стръковете не се късат от растенията, се поставят в предварително приготвени стъклени бутилки от 330 мл, пълни с дейонизирана вода, в продължение на 8 минути. Бутилките се затварят, завиват се веднага с алуминиево фолио и се етикетират. Преди биофизичното изследване водните извлеци от растенията престояват в бутилките в продължение на 24 часа.
Изследван е етерично-масленият състав на три проби бял равнец: „Обикновена”, „Спирала” и „Антиспирала”. Етеричните масла са получени от въздушно сухи надземни части чрез микродестилация-екстракция в Device of Likens-Nickerson. Анализът на етеричните масла е осъществен чрез газова хроматография и газова хроматография – мас спектрометрия.. За да се определи сходството в етерично-масления състав на трите проби е използван статистическия метод на главните компоненти (Principal component analysis, PCA). Анализът е направен от Българска Академия на Науките ( БАН).

Results and discussion

Осемте растения са засадени в два кръга. В първия кръг „Спирала”, с диаметър 1 м. те са засадени и са разположени по посоки – север, североизток, изток, югоизток, юг, югозапад, запад, северозапад. Единият от авторите Кръстев въвежда емпирични елементи, които са свързани с посоките на света (небе, вода, планина, дърво/вятър, огън, земя, гръм). Растенията ((бял равнец (Achillea millefolium L), миризлива теменуга (Viola odorata L), глухарче (Taraxacum officinale complex), синя жлъчка (Cichorium intybus L), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris L), обикновен здравец (Geranium macrorizum L), широколист живовлек (Plantago mayor L), снежно кокиче (Galanhtus nivalisL), се разполагат в кръговете по посоки (север, североизток, изток, югоизток, юг, югозапад, запад, северозапад) и елементи (небе, вода, планина, дърво/вятър, огън, земя, гръм), (таблица 1).

Таблица 1.
Подредба на растения в зависимост от посоките на света в кръг „Спирала”

Посока Елемент Растение
Север Небе Бял равнец (Achillea millefolium L.)
Североизток Вода Миризлива теменуга (Viola odorata L.)
Изток Планина Глухарче (Taraxacum officinale complex)
Югоизток дърво/вятър Синя жлъчка (Cichorium intybus L.)
Юг Огън Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris L.)
Югозапад Езеро Обикновен здравец (Geranium macrorrhizum L.)
Запад Земя Широколист живовлек (Plantago major L.)
Северозапад Гръм Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.)

До първия кръг е направен втори кръг, в който билките са разположени огледално на билките от кръга „Спирала“ (Таблица 2). Този кръг е наречен „Спирала“.

Таблица 2.
Подредба на растения в зависимост от посоките на света в кръг „Антиспирала”

Посока Елемент Растение
Север Небе Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris L.)
Североизток Вода Обикновен здравец (Geranium macrorrhizum L.)
Изток Планина Широколист живовлек (Plantago major L.)
Югоизток дърво/вятър Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.)
Юг Огън Бял равнец (Achillea millefolium L.)
Югозапад Езеро Миризлива теменуга (Viola odorata L.)
Запад Земя Глухарче (Taraxacum officinale complex)
Северозапад Гръм Синя жлъчка (Cichorium intybus L.)

С 20 доброволци – мъже и жени, страдащи от неврологични, ставни, гастро-ентероколитни, сърдечо-съдови заболявания, са направени клинични опити в продължение на две седмици. Доброволците престояват в кръговете с растения „Антиспирала“ и „Спирала“, последователно по 6 минути във всеки кръг. Установи се, че при доброволците усещанията в кръговете са различни.
С медицински консултации е направен изводът, че кръгът „Антиспирала“ действа релаксиращо върху доброволците, а кръгът „Спирала“ – стимулиращо.
Изследвани са капки от водните извлеци на двете растения бял равнец, отглеждани в кръгове „Спирала“ и „Антиспирала“ и на растения от контролната група. Изследването е направено с методите NES and DNES.
Контролната проба е с воден разтвор на бял равнец. Резултатът на НЕС е Е=-0.1095 еV. Това е средният резултат на енергия на водородни връзки между водни молeкули.
Резултаттите на проба с воден разтвор на бял равнец, отглеждан в кръга „Спирала“.са следните: Резултатът на НЕС е Е=-0.1136 еV. ДНЕС се определя като разлика между проба и контролна проба. Резултатът е ∆E=(-0.1136) – (0.1095)=-4.1meV. Резултатът е статистически достоверен и е извън интервала [ -1.1 до 1.1 meV ]. Той показва преструктуриране на водните молекули към по-високите енергии на водородни връзки в интервала (-0.08)-(0.14) eV. Ефектът е стимулиращ.
Резултатите от проба с воден разтвор на бял равнец, отглеждан в кръга „Антиспирала“ са: Резултатът на НЕС е Е=-0.1055 еV. ДНЕС се определя като разлика между проба и контролна проба. Резултатът е ∆E=(-0.1055) – (0.1095)= 4.0meV. Резултатът е статистически достоверен и е извън интервала [ -1.1 до 1.1 meV ]. Той показва преструктуриране на водните молекули към по-ниските енергии на водородни връзки в интервала (-0.08)-(0.14) eV. Ефектът е релаксиращ.
Растението бял равнец (Achillea millefolium L) принадлежи към семейство Сложноцветни (Asteracea), за които етеричното масло, според автори (Asenov, Nikolov, 1988) , е характерен таксономичен белег, което се потвърждава и от съвременни проучвания. Така например според Конакчиев, А., 2015 „резултати от проведени изследвания показват, че с изключение на единични проби, представителите на група Millefolium продуцират хамазулен“, което потвърждава съобщението, че етеричното масло е характерен таксономичен белег за белия равнец.
Етеричните масла са от растителен произход, излъчват се от специални структури на растенията, наречени „вместилища“. Според местоположението си, вместилищата се разделят на две групи:
• външни (екзогенни) — прости жлезисти власинки, сложните жлезисти власинки, жлезистите люспи, жлезистите петна
• вътрешни (ендогенни) — екскреторните клетки, шизогенните вместилища, смесените шизо-лизигенни вместилища, (Asenov, Nikolov, 1988)
Те представляват сложни смеси от органични съединения. Основните им съставки са терпените – въглеводороди, с основен градивен елемент изопрен – С5Н8. Етеричните масла са летливи, разтварят се в липоидни разтворители, притежават характерна миризма. Етеричното масло на белия равнец съдържа сесквитерпени (съдържащи по 3 изопренови остатъци (С5Н8)3). По данни на автори химичният състав на растението „бял равнец“ (Achillea millefolium L), е – 0,2-0,8% етерично масло, сесквитерпенов лактон ахилин, флавонови гликозиди, пиридолинови алкалоиди, цианогенен гликозид, танини, фитостероли, витамини С и К, манганови соли и др. Според (Candan, F еt al, 2003) химически анализ на белия равнец показва наличие на етерично масло, танини, флавоноиди, сесквитерпенови лактони, алкамиди, инулин,и витамин С (Candan, F еt al, 2003).
Етеричното масло от бял равнец се получава чрез дестилация с водни пари. В зависимост от биологичната раса на вида и начина на дестилация маслото е синьо, зелено или кафяво. Синьо-зеленото оцветяване се дължи на главния компонент на маслото – хамазулен, получаващ се от лактона ахилин при дестилацията. Етеричното масло съдържа още сесквитерпена α–кариофилен, моно- и бициклични терпени, цинеол, α-пинен, δ-пинен, туйон, борнеол, камфора и др. Белият равнец по литературни данни притежава противовъзпалителна ((ин витро – инхибиция на човешка неутрофилна еластаза, протеаза, (говорещи за допълнителни механизми на противовъзпалително действие) от екстракти и фракции от бял равнец)), спазмолитична активност (Benedek, Kopp, 2007); кръвоспиращи, седативни, тонизиращи, спазмолитични, антипиретични, антимикотични свойства (Figueiredo et al, 1995), прилага се за лечение на рани (Figueiredo, A et al, 1995); противовъзпалителни свойства, по-специално при възпаление на на храносмилателната и женската полова системи (Ivancheva, S еt al, 2006); съобщава се от автори, че етеричното масло на белия равнец оказва антиоксидантна и антимикробна активност in vitro срещу Streptococcus pneumoniae, Clostridium perfringens, Candida albicans, Mycobacterium smegmatis, Acinetobacter lwoffii and Candida krusei (Candan, F еt al, 2003).

По данни на автори (Asenov I., 1998) с хамазулена, съдържащ се в етеричното масло на белия равнец, се свързва противовъзпалителното му действие. Изследван е етерично-масленият състав на три проби бял равнец. Първата проба е контролна, върху втората е въздействано със „Спирала”, а върху третата с „Антиспирала”. Регистрирани са 83 параметъра в количества над 0.1% в етеричните масла от трите проби бял равнец „контролна”, „Спирала” и „Антиспирала“, съставляващи съответно 98.03, 95.19 и 95.97% от общото етерично-маслено съдържание (Таблица 3). Компонентите са идентифицирани по тяхното време на задържане и мас спектрални данни, сравнени с литературни източници.
Прави впечатление, че компоненти с номера от таблицата – 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 38, 42, 44, 49, 52, 58, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 82, 83 присъстват във всички проби. Компоненти с номера от таблицата – 2, 6, 7 присъстват само в пробата „Антиспирала“, компоненти с номера от таблицата – 19, 32, 45, 51, 53, 81, 82, 83 присъстват само в пробата „Спирала“. Компоненти с номера от таблицата – 1, 7, 8, 9, 18, 19, 35, 40, 41, 46, 47,48, 56, 57 присъстват само в контролната проба, компоненти с номера от таблицата – 3, 14, 16, 23, 29, 39 присъстват само в контролнaта проба и пробата „Антиспирала“. Компоненти с номера от таблицата- 36, 43, 54, 70, 75, 77 присъстват само в пробите – контролна и „Спирала“, компоненти с номера от таблицата- 25, 33, 50, 60, 61, 66, 67, 68, 80 присъстват само в пробите „Спирала“ и „Антиспирала“.
Етеричното масло от трите проби бял равнец не е еднакво по отношение на количествения и качествения състав на изследваните 83 параметъра. Трите проби се различават освен по вида на компонентите, съдържащи се в етеричните им масла, такаи по количествата на еднакво съдържащите се компоненти в етеричните им масла (таблица 3). Най-голям е броят на еднаквите от изследваните компоненти, съдържащи се и в трите проби. С етеричното масло на белия равнец е свързано противовъзпалителното му и кръвоспиращо действие. От таблица 3 се вижда, че при проведеното изследване, количеството на хамазулена в етеричното масло на белия равнец в контролната проба е 5,41%, в пробатата „Спирала“ – 4,32%, а в пробата „Антиспирала“ – 10,25%. Белият равнец, отглеждан в кръга „Антиспирала“ би трябвало да се очаква да оказва по-силен противовъзпалителен ефект от белия равнец от пробите „контролна“ и „Спирала“.
От това изследване може да се направи изводът, че трите предварителни проби от растението бял равнец биха могли да окажат различни фармакологични ефекти, но този извод трябва се докаже от бъдещи проучвания в тази област.

Таблица 3.
Състав на етеричните масла от бял равнец от трите проби – контролна, „Спирала“ и „Антиспирала“. В таблицата са включени компоненти в количества над 0,1% в маслата.
№ Компоненти обикновен спирала антиспирала
1 santolina triene 0.97
2 thujene 0.36
3 pinene 1.85 0.53 3.06
4 camphene 0.39 0.70
5 sabinene 1.88 0.31 1.24
6 pinene 8.31 1.97 9.56
7 myrcene 0.38
8 2-dehydrocineole 0.28 0.24
9 yomogi alcohol 0.47
10 -terpinene 0.22
11 p-cymene 0.27 0.22 0.32
12 limonene 0.33 0.23 0.53
13 1,8-cineole 8.17 5.02 11.15
14 cis ocimene 0.17 0.36
15 salicyl aldehyde 0.13 0.27 0.19
16 -terpinene 0.47 0.24
17 cis-sabinene hydrate 1.48 1.07 0.58
18 artemisia alcohol 0.26
19 -terpinolene 0.16
20 linalool 0.39
21 trans-sabinene hydrate 0.46 0.82 0.58
22 -campholene aldehyde 0.22 0.78 0.27
23 nopinone 0.21 0.25
24 trans-pinocarveol 0.77 1.37 0.25
25 camphor 1.97 9.25 17.20
26 M=152 M10H16O 0.60 0.38
27 trans-chrysanthemol 9.01 0.32
28 cis-chrysanthenol 1.66 1.16 2.00
29 M=152 C10H16O 2.31 0.85
30 borneol 14.29 10.75 3.62
31 terpinene-4-ol 1.74 0.77 1.03
32 -terpineol 3.52 3.64 2.39
33 myrtenol 0.65 0.25
34 myrtenal 1.22 0.22
35 trans-carveol 0.30
36 iso-geraniol 0.37 0.57
37 cis-chrysanthenyl acetate 0.44 7.34 0.42
38 trans-chrysanthemyl acetate 4.18 0.36 1.53
39 lavandulyl acetate 0.48 0.18
40 неидентифицирано 0.34
41 trans-carveyl acetate 0.41
42 -terpinyl acetate 0.80 0.96 0.61
43 -copaene 0.27 0.46
44 -bourbonene 0.39 1.08 0.89
45 -elemene 1.18
46 cis-jasmone 0.32
47 M-150 M10H14O 0.22
48 C10-butanoate 0.20
49 -caryophyllene 4.15 4.40 3.82
50 -copaene 0.25 0.18
51 Z–farnesene 0.19
52 humulene 0.72 0.74 0.61
53 -muurolene 0.19
54 ar-curcumene 0.17 0.19
55 germacrene D 2.29 8.89 6.91
56 -zingiberene 0.21
57 M-238 0.32
58 indipone 0.24 0.92 0.49
59 bicyclogermacrene 0.42 1.81 0.72
60 -cadinene 0.43 0.29
61 nerolidol 0.37 1.10 0.44
62 isocaryophyllene epoxide A 0.35 0.12
63 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5-one 0.35 0.60 0.27
64 spathulenol 0.52 1.12 0.54
65 caryophyllene oxide 4.15 5.88 3.91
66 salvial-4(14)-en-1-one 0.51 0.26
67 3Z-caryophylla-3,8(13)-dien-5-one 1.02 0.52
68 M=220 C15H24O 0.38 0.25
69 M=220 C15H24O 0.22 0.35 0.25
70 M=220 C15H24O 0.49
71 M=220 C15H24O 0.24 0.25 0.41
72 cis-cadin-4-en-7-ol 4.13 1.53 0.59
73 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5/-ol 0.69 1.49 0.50
74 M=220 C15H24O 0.19 0.32 0.27
75 M=222 C15H26O 0.31 0.61
76 M=218 C15H22O 0.36 0.95 0.27
77 M=220 C15H24O 0.22 0.46
78 M=220 C15H24O 0.88 2.40 1.33
79 M=220 C15H24O 0.56 1.37 0.21
80 CH- алифатен въглеводород 0.32 0.41
81 M=218 C15H22O 0.39
82 M=220 C15H24O 0.22
83 chamazulene 5.41 4.32 10.25
Total 98.03 95.19 95.97

№ Компоненти обикновен спирала анти спирала
1 santolina triene 0.97
2 thujene 0.36
3 pinene 1.85 0.53 3.06
4 camphene 0.39 0.70
5 sabinene 1.88 0.31 1.24
6 pinene 8.31 1.97 9.56
7 myrcene 0.38
8 2-dehydrocineole 0.28 0.24
9 yomogi alcohol 0.47
10 -terpinene 0.22
11 p-cymene 0.27 0.22 0.32
12 limonene 0.33 0.23 0.53
13 1,8-cineole 8.17 5.02 11.15
14 cis ocimene 0.17 0.36
15 salicyl aldehyde 0.13 0.27 0.19
16 -terpinene 0.47 0.24
17 cis-sabinene hydrate 0.48 1.07 0.58
18 artemisia alcohol 0.26
19 -terpinolene 0.16
20 linalool 0.39
21 trans-sabinene hydrate 0.46 0.82 0.58
22 -campholene aldehyde 0.22 0.78 0.27
23 nopinone 0.21 0.25
24 trans-pinocarveol 0.77 1.37 0.25
25 camphor 1.97 9.25 17.20
26 M=152 M10H16O 0.60 0.38
27 trans-chrysanthemol 9.01 0.32
28 cis-chrysanthenol 1.66 1.16 2.00
29 M=152 C10H16O 2.31 0.85
30 borneol 14.29 10.75 3.62
31 terpinene-4-ol 1.74 0.77 1.03
32 -terpineol 3.52 3.64 2.39
33 myrtenol 0.65 0.25
34 myrtenal 1.22 0.22
35 trans-carveol 0.30
36 iso-geraniol 0.37 0.57
37 cis-chrysanthenyl acetate 0.44 7.34 0.42
38 trans-chrysanthemyl acetate 4.18 0.36 1.53
39 lavandulyl acetate 0.48 0.18
40 неидентифицирано 0.34
41 trans-carveyl acetate 0.41
42 -terpinyl acetate 0.80 0.96 0.61
43 -copaene 0.27 0.46
44 -bourbonene 0.39 1.08 0.89
45 -elemene 0.18
46 cis-jasmone 0.32
47 M-150 M10H14O 0.22
48 C10-butanoate 0.20
49 -caryophyllene 4.15 4.40 3.82
50 -copaene 0.25 0.18
51 Z–farnesene 0.19
52 humulene 0.72 0.74 0.61
53 -muurolene 0.19
54 ar-curcumene 0.17 0.19
55 germacrene D 2.29 8.89 6.91
56 -zingiberene 0.21
57 M-238 0.32
58 indipone 0.24 0.92 0.49
59 bicyclogermacrene 0.42 1.81 0.72
60 -cadinene 0.43 0.29
61 nerolidol 0.37 1.10 0.44
62 isocaryophyllene epoxide A 0.35 0.12
63 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5-one 0.35 0.60 0.27
64 spathulenol 0.52 1.12 0.54
65 caryophyllene oxide 4.15 5.88 3.91
66 salvial-4(14)-en-1-one 0.51 0.26
67 3Z-caryophylla-3,8(13)-dien-5-one 1.02 0.52
68 M=220 C15H24O 0.38 0.25
69 M=220 C15H24O 0.22 0.35 0.25
70 M=220 C15H24O 0.49
71 M=220 C15H24O 0.24 0.25 0.41
72 cis-cadin-4-en-7-ol 4.13 1.53 0.59
73 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5/-ol 0.69 1.49 0.50
74 M=220 C15H24O 0.19 0.32 0.27
75 M=222 C15H26O 0.31 0.61
76 M=218 C15H22O 0.36 0.95 0.27
77 M=220 C15H24O 0.22 0.46
78 M=220 C15H24O 0.88 2.40 1.33
79 M=220 C15H24O 0.56 1.37 0.21
80 CH- алифатен въглеводород 0.32 0.41
81 M=218 C15H22O 0.39
82 M=220 C15H24O 0.22
83 chamazulene 5.41 4.32 10.25
Total 98.03 95.19 95.97
В Таблицата са включени компоненти в количества над 0.1% в маслата

Резултатите от настоящето проучване са сравнени с тези от проучване, проведено през 1999 г. и 2000 г., с двадесет проби от съцветия и листа от Бял равнец, които са събрани от 11 местообитания в Източна Литва (Moskute, Judzenziene, 2002). Етеричните масла са анализирани чрез спектроскопични методи. Според основния компонент на етеричните масла, пробите са били разпределени в шест хемотипове: пинен (10 проби, 10.2-17.2%), 1,8-цинеол (3 проби, 8.8-9.9%), борнеол (3 мостри, 11.5-13.2%), камфор (1 проба, 13,1%), неролидол (2 мостри, 8.5- 9,3%) и хамазулен (1 проба, 20,1%). Тези основни компоненти се съдържат и в изследваните от нас проби в различна концентрация (таблица 3). Установено от авторите (Moskute, D. A. Judzenziene, 2002), е че осем от изследваните проби от етерични масла не съдържат хамазулен; 1 проба, съдържа само следи от този компонент, т.н. Изследователи свързват лечебната сила на белия равнец и етеричното му масло, (основно противовъзпалителното му действие), с хамазулена (Асенов, и сътр., 1998). Според седем автори, цитирани в статията (Moskute. Judzenziene, 2002) съставките: 1,8- цинеол, камфор, борнеол, ca- ryophyllene, неролидол и кариофилен оксид на бял равнец, при проучвания, оказват различна биологична активност, което е в съгласие с направения от нас извод, че трите изследвани от нас проби от бял равнец, в зависимост от фитохимичния им състав, оказват различни фармакологични ефекти.

Conclusion:
1. Резултатите, получени при прилагането на биофизични методи за измерване на енергията на връзките между водните молекули – „Неровновесен енергиен спектър“ (НЕС) и „Диференциален неровновесен енергиен спектър“ (ДНЕС), на капки от водни извлеци от растения „бял равнец“ (Achillea millefollium L) от контролна група, растяща в естествени местообитания и от растения, отглеждани съответно в кръговете „Спирала“ и „Антиспирала“ по абсолютна стойност са хармонични и показват уникалност на методиката „Танцът на спиралата‘ (Кръстев, Д., 2011). Ефектът на пробата от растението „бял равнец“ от кръга „Спирала“ е стимулиращ, а от кръга „Антиспирала“ – е релаксиращ.
2. Резултатите от изследването на етерично-масления състав на 3-те проби бял равнец: „Обикновена”, „Спирала” и „Антиспирала” водят до извода, че етеричното масло от трите проби бял равнец не е еднакво по отношение на количествения и качествения състав на изследваните 83 компоненти. Т.е. етеричните масла от трите проби от бял равнец се различават в качествено и количествено отношение, по отношение на 83–те изследвани компоненти. Количеството на хамазулена, в проведеното изследване, в eтеричното масло на бял равнец от Обикновената (Контролна) проба е 5,41%, от пробата „Спирала“ – 4,32%, а от пробата „Антиспирала“ – 10,25%. Т.е. количеството на хамазулена е почти около два пъти повече в етеричното масло на белия равнец от пробата „Антиспирала“, в сравнение с количеството хамазулен, съдържащо се в етеричните масла на белия равнец от пробите „Обикновена, контролна“ и „Спирала“. Следва изводът, че белият равнец, отглеждан в кръга „Антиспирала“ би трябвало да се очаква да оказва по-силен противовъзпалителен ефект от белия равнец от пробите „Обикновена“ и „Спирала“.
3. Фармакогностичният анализ и биофизичният метод за измерване на енергията на връзките между водните молекули от водните извлеци на белия равнец, отглеждан в двата кръга „Спирала“ и „Антиспирала“ научно доказват различните ефекти върху здравето, които се получават в кръговете „Спирала“ и „Антиспирала“.
4. Главният извод на авторите е, че основният принцип в проведеното проучване би могъл да се използва в озеленяването на населените места, за създаване на лечебни паркове, производство на билкови продукти и още много други дейности, свързани с растителния свят, здравето и благоденствието на хората.

Acknowledgment:
доц. Илияна Янева-Балабанска, МЗ
Марин Баев, класическа хомеопатия

Използвана литература:
• Асенов, И., Ч. Гусев, Г.Китанов, С.Николов, Т.Петков. (1998). Билкосъбиране, С., Издателство „Билер“.( in Bulgarian).
• Асенов, И.С.Николов. (1988). Фармакогнозия, С., МФ.(in Bulgarian).
• Игнатов, И.Т.Антонов, Т.Гълъбова. (1998). Медицинска биофизика, ИК „Гея Либрис“, С.(in Bulgarian).
• Книга на Промените, превод от китайски Рихард Вилхелм.(2005). ИК „Анхира ЕООД“, София.(in Bulgarian).
• Конакчиев, А. (2015). Етерични масла от сортове LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL t видове от род ACHILLEA L.БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ. Дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор”, Научен ръководител: доц. д-р Милка Тодорова, София.(in Bulgarian).
• Кръстев, Д. (2011). Танцът на Спиралата. ИК „Арт Хемус“, Ст.Загора.(in Bulgarian).
• Протокол от проф. Игнат Игнатов.( 2015 ). (in Bulgarian).
• Съвременна фитотерапия. (1982), под редакцията на чл.-кор.проф.д-р В.Петков, С., МФ.(in Bulgarian).
• Таблица от БАН за фармакогностичен качествен анализ на етерични масла от бял равнец от 3-те проби – контролна, „Спирала“ и „Антиспирала“.(in Bulgarian).
• Уебстър, Ричард ( 2007). Фън-шуй за градината, ИК „Аратрон“.(in Bulgarian).
• Benedek,B, B.Kopp. (2007). Achillea millefolium L. s.l. revsted: resent findings confirm the traditional use. Wien Med Wochehsher, 157/13-14; 312-314.
• Candan, F., Unlu, M., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, A., and Akpulat, HA. (2003). J Ethnopharmacol., 87, 215.
• Figueiredo, A., M.S.Pais, J. Scheffer . (1995). Achillea millefolium L. ssp. millefolium (Yarrow): in vitro Culture Production of Essetial Oil , Biotechnology in Agriculture Foresty, Vol 33, Chapter. Medicinal and Aromatic Plants VIII. Volume 33 of the series Biotechnology in Agriculture and Forestry pp 1-20 , ed by Y. Bajaj, Springer Veilaj Berlin, Heidelberg.
• Ivancheva, S.; Nikolova, M.; Tsvetkova, R. (2006). Remove from marked Records Pharmacological activities and biologically active compounds of Bulgarian medicinal plants. Phytochemistry: advances in research. Editor Imperato, F. Book Phytochemistry: advances in research, pp. 87-103 ,ISBN 81-308-0034-9 ,Record Number 20073084855.
• Moskute, D. A. Judzenziene. (2002). Chemotypes of the essential oils of Achillea millefolium L spp millefolium growing wild in Eastern Lithuania, ISSN 0235-7216, Chmija (Vilnius), t.13, 3, 168-173.
Тази е новата!!!!!
№ Компоненти обикновен спирала антиспирала
1 santolina triene 0.97
2 thujene 0.36
3 pinene 1.85 0.53 3.06
4 camphene 0.39 0.70
5 sabinene 1.88 0.31 1.24
6 pinene 8.31 1.97 9.56
7 myrcene 0.38
8 2-dehydrocineole 0.28 0.24
9 yomogi alcohol 0.47
10 -terpinene 0.22
11 p-cymene 0.27 0.22 0.32
12 limonene 0.33 0.23 0.53
13 1,8-cineole 8.17 5.02 11.15
14 cis ocimene 0.17 0.36
15 salicyl aldehyde 0.13 0.27 0.19
16 -terpinene 0.47 0.24
17 cis-sabinene hydrate 1.48 1.07 0.58
18 artemisia alcohol 0.26
19 -terpinolene 0.16
20 linalool 0.39
21 trans-sabinene hydrate 0.46 0.82 0.58
22 -campholene aldehyde 0.22 0.78 0.27
23 nopinone 0.21 0.25
24 trans-pinocarveol 0.77 1.37 0.25
25 camphor 1.97 9.25 17.20
26 M=152 M10H16O 0.60 0.38
27 trans-chrysanthemol 9.01 0.32
28 cis-chrysanthenol 1.66 1.16 2.00
29 M=152 C10H16O 2.31 0.85
30 borneol 14.29 10.75 3.62
31 terpinene-4-ol 1.74 0.77 1.03
32 -terpineol 3.52 3.64 2.39
33 myrtenol 0.65 0.25
34 myrtenal 1.22 0.22
35 trans-carveol 0.30
36 iso-geraniol 0.37 0.57
37 cis-chrysanthenyl acetate 0.44 7.34 0.42
38 trans-chrysanthemyl acetate 4.18 0.36 1.53
39 lavandulyl acetate 0.48 0.18
40 неидентифицирано 0.34
41 trans-carveyl acetate 0.41
42 -terpinyl acetate 0.80 0.96 0.61
43 -copaene 0.27 0.46
44 -bourbonene 0.39 1.08 0.89
45 -elemene 1.18
46 cis-jasmone 0.32
47 M-150 M10H14O 0.22
48 C10-butanoate 0.20
49 -caryophyllene 4.15 4.40 3.82
50 -copaene 0.25 0.18
51 Z–farnesene 0.19
52 humulene 0.72 0.74 0.61
53 -muurolene 0.19
54 ar-curcumene 0.17 0.19
55 germacrene D 2.29 8.89 6.91
56 -zingiberene 0.21
57 M-238 0.32
58 indipone 0.24 0.92 0.49
59 bicyclogermacrene 0.42 1.81 0.72
60 -cadinene 0.43 0.29
61 nerolidol 0.37 1.10 0.44
62 isocaryophyllene epoxide A 0.35 0.12
63 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5-one 0.35 0.60 0.27
64 spathulenol 0.52 1.12 0.54
65 caryophyllene oxide 4.15 5.88 3.91
66 salvial-4(14)-en-1-one 0.51 0.26
67 3Z-caryophylla-3,8(13)-dien-5-one 1.02 0.52
68 M=220 C15H24O 0.38 0.25
69 M=220 C15H24O 0.22 0.35 0.25
70 M=220 C15H24O 0.49
71 M=220 C15H24O 0.24 0.25 0.41
72 cis-cadin-4-en-7-ol 4.13 1.53 0.59
73 caryophylla-4(12),8 (13)-dien-5/-ol 0.69 1.49 0.50
74 M=220 C15H24O 0.19 0.32 0.27
75 M=222 C15H26O 0.31 0.61
76 M=218 C15H22O 0.36 0.95 0.27
77 M=220 C15H24O 0.22 0.46
78 M=220 C15H24O 0.88 2.40 1.33
79 M=220 C15H24O 0.56 1.37 0.21
80 CH- алифатен въглеводород 0.32 0.41
81 M=218 C15H22O 0.39
82 M=220 C15H24O 0.22
83 chamazulene 5.41 4.32 10.25
Total 98.03 95.19 95.97

:)